Titularul opțiunii nu își poate exercita drepturile, Browser incompatibil

titularul opțiunii nu își poate exercita drepturile

Distribuirea acestei licenţe nu creează o relaţie de tip Avocat-Client. Creative Commons oferă această formă de licenţă, aşa cum este aceasta prezentată în cele ce urmează.

Stingerea dreptului de opţiune succesorală

Creative Commons nu îşi asumă răspunderea pentru daunele rezultate din conţinutul sau utilizarea acestei licenţe. Opera este protejată de legea privind drepturile de autor şi drepturile conexe şi de celelalte norme de drept aplicabile.

Orice utilizare a Operei în afara celei autorizate prin această licenţă sau prin legislaţia în vigoare este interzisă.

titularul opțiunii nu își poate exercita drepturile

Exercitarea oricăror drepturi prevăzute de prezenta licenţă asupra Operei presupune acceptarea licenţei. Conform termenilor şi obligaţiilor din prezenta licenţă, în măsura în care prezenta licenţă poate fi considerată un contract, Licenţiatorul propune Licenţiatului exercitarea drepturilor menţionate mai jos, iar Licenţiatul este de acord cu termenii şi condiţiile licenţei. Definiţii "Opera" desemnează opera originală de creaţie intelectuală susceptibilă de protecţie prin dreptul de autor şi drepturile conexe, furnizată în condiţiile prezenţei licenţe.

Exercise (options)

În cadrul acestei licenţe, prin Operă se înţelege şi o fonogramă culegere de opere fixate pe fonogramăo videogramă culegere de opere fixate pe o videogramăun program de radiodifuziune ori de televiziune, precum şi o bază de date în conformitate cu definiţiile din legislaţia în vigoare privind drepturile de autor şi drepturile conexe, cu condiţia ca o asemenea fonogramă, videogramă, program de radiodifuziune ori de televiziune sau bază de date să fie protejate de legea aplicabilă.

Fac excepţie Colecţiile, care nu vor fi considerate Adaptări potrivit scopului prezentei licenţe. Pentru evitarea oricărei neînţelegeri, atunci când Opera este o creaţie muzicală, interpretare muzicală sau fonogramă, sincronizarea acesteia în relaţie temporală cu o imagine aflată în mişcare "sincronizare" va fi considerată Adaptare potrivit prezentei licenţe.

Acestea, prin selecţia şi aranjamentul conţinutului lor, constituie creaţii intelectuale în care o Operă este inclusă în integralitatea ei în noua Operă, alături de una sau mai multe contribuţii, fiecare reprezentând Opere separate şi independente, care împreună dobândesc o formă colectivă. În sensul acestui contract, o Operă care constituie o Colecţie nu va fi considerată Adaptare.

În cadrul acestei licenţe, prin titular de drepturi conexe se va înţelege şi fabricantul unei baze de date.

Schimburi valutare tranzacționare

De asemenea, se consideră publică orice comunicare a unei Opere, prin mijloace cu fir sau fără fir, realizată prin punerea la dispoziţia publicului, inclusiv prin Internet sau alte reţele de calculatoare, astfel încât oricare dintre membrii publicului să poată avea acces la aceasta din orice loc sau în orice moment ales în mod individual.

Limitele exercitării dreptului de autor. Nicio prevedere a acestei licenţe nu are scopul de a reduce, de a limita sau de a restrânge drepturile rezultate din aplicarea normelor legale cu privire la limitele exercitării dreptului de autor prevăzute de legislaţia privind dreptul de autor şi drepturile conexe sau de alte legi aplicabile.

Drepturile menţionate mai sus pot fi exercitate în cazul tuturor mediilor de stocare şi formatelor cunoscute.

Browser incompatibil

Drepturile menţionate mai sus includ şi dreptul de a face modificările tehnice corespunzătoare necesare exercitării acestora în cazul altor medii de stocare sau formate. Toate drepturile care nu sunt expres acordate de Licenţiator sau asupra cărora Licenţiatorul nu are dreptul de gestiune rămân rezervate, în special în cazurile de gestiune colectivă obligatorie aplicabile menţionate la articolul 4 câștigurile din rețeaua globală f.

În principiu, s-ar putea admite aplicarea dispoziţiilor privitoare la întreruperea prescripţiei şi în materia opţiunii succesorale. În fapt însă, problema întreruperii prescripţiei — cu consecinţa începerii curgerii unui nou termen de opţiune posterior întreruperii — nu se pune în această materie. Chiar dacă succesibilul a renunţat la moştenire şi vrea să revină asupra renunţării, o poate face — după cum vom vedea — în condiţiile prevăzute de lege, numai înăuntrul termenului de opţiune iniţial.

Daca Licenţiatorul este titularul drepturilor sui-generis asupra unei baze de date, în conformitate cu legea naţională care implementează Directiva Europeană privind Bazele de Date, Licenţiatorul va renunţa la aceste drepturi. Licenţa, acordată în conformitate cu articolul 3, se încheie sub condiţia respectării următoarelor restricţii: Licenţiatul poate distribui sau comunica public Opera numai în condiţiile prezentei licenţe.

Licenţiatul este obligat să includă o copie a licenţei sau adresa acesteia pe Internet U. Licenţiatul nu are dreptul de a oferi sau impune nicio condiţie asupra Operei, care să modifice sau să restricţioneze prevederile acestei licenţe sau exercitarea drepturilor terţilor dobânditori, aşa cum sunt acestea prevăzute în prezenta licenţă.

titularul opțiunii nu își poate exercita drepturile

Licenţiatul nu are dreptul de a sublicenţia Opera. Licenţiatul este obligat să păstreze intacte toate notificările care se referă la prezenta licenţă şi la exonerarea de răspundere din fiecare copie a Operei pe care o distribuie sau comunică public. Licenţiatul nu are dreptul de a distribui sau de a comunica public Opera folosind măsuri tehnice de protecţie care restrâng posibilitatea terţilor dobânditori de a-şi exercita drepturile obţinute în condiţiile prezentei licenţe.

titularul opțiunii nu își poate exercita drepturile

Prezenta literă a se aplică Operei încorporate într-o Colecţie, dar nu se extinde în mod obligatoriu asupra celorlalte Opere conţinute în Colecţie.

Dacă Licenţiatul creează o Colecţie, acesta este obligat, la notificarea oricărui Licenţiator, în măsura în care este posibil, să înlăture din Colecţie orice referinţă la respectivul Licenţiator, la Titularul de drepturi conexe sau la Autorul Operei, astfel cum se specifică la articolul 4 litera d. Dacă Licenţiatul creează o Adaptare, acesta este obligat, la notificarea oricărui Licenţiator, în măsura în care este posibil, să înlăture din Adaptare orice referinţă la respectivul Licenţiator, la Titularul de drepturi conexe sau la Autorul Opereiastfel cum se specifică la articolul 4 litera d.

titularul opțiunii nu își poate exercita drepturile

Licenţiatul poate distribui sau comunica public o Adaptare numai cu respectarea Licenţei Aplicabile, care poate fi: i această licenţă; sau ii o versiune ulterioară a acestei licenţe având aceleaşi Opţiuni; sau iii o licenţă Creative Commons prezenta sau o versiune ulterioară a prezentei dintr-o altă jurisdicţie sau versiunea Ne-adaptată, care conţine aceleaşi Opţiuni ca această licenţă ex.

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3. Licenţiatul este obligat să includă o copie a Licenţei Aplicabile sau adresa pe Internet U. Licenţiatul nu are dreptul de a oferi sau impune nicio condiţie asupra Adaptării care să modifice sau să restricţioneze prevederile Licenţei Aplicabile sau exercitarea drepturilor terţilor dobânditori, astfel cum sunt acestea prevăzute de Licenţa Aplicabilă.

  1. Exercise (options) - Wikipedia
  2. Semnale minute pentru opțiuni binare
  3. Caracterele juridice ale actului de optiune succesorala Actul de optiune succesorala este un act juridic unilateral, voluntar, irevocabil, indivizibil, declarativ de drepturi, nesusceptibil de modalitati.
  4. Creative Commons Cod Juridic
  5. Cum să câștigi bani pe lângă treaba principală
  6. EUR-Lex - SC - EN - EUR-Lex
  7. Спасибо за предложение, Стивен, - сказал Макс.
  8. Schimburi valutare tranzacționare – Centru de ajutor | Eagles Markets

Licenţiatul este obligat să păstreze intacte toate notificările care se referă la Licenţa Aplicabilă şi la exonerarea de răspundere cu fiecare copie a Operei incluse în Adaptarea pe titularul opțiunii nu își poate exercita drepturile o distribuie sau o comunică opțiune binară top 10. Licenţiatul nu are dreptul de a distribui sau de a comunica public Adaptarea folosind măsuri tehnice de protecţie care restrâng posibilitatea terţilor dobânditori de a-şi exercita drepturile asupra Adaptării în condiţiile Licenţei Aplicabile.

Prezenta literă b se aplică şi Adaptării încorporate într-o Colecţie, dar nu se extinde în mod obligatoriu asupra celorlalte Opere conţinute în Colecţie.

Opţiune succesorală (dreptul de)

Licenţiatul nu poate exercita niciunul dintre drepturile acordate prin articolul 3 cu intenţia directa sau scopul de a obţine un avantaj sau profit comercial sau o compensaţie financiară personală.

Menţiunea titularul opțiunii nu își poate exercita drepturile la prezenta literă e poate fi introdusă în orice modalitate adecvată; cu toate acestea, în cazul unei Adaptări sau Colecţii, dacă apar menţiuni similare pentru toţi Autorii care contribuie la Adaptare sau Colecţie, cel puţin o astfel de menţiune este necesar a fi introdusă alături de celelalte menţiuni şi în aceeaşi măsură ca pentru ceilalţi Autori. Pentru evitarea oricărei neînţelegeri: Restricţiile menţionate la literele a - d nu se aplică acelor Opere care îndeplinesc doar criteriul dreptului sui generis asupra unei baze de date în conformitate cu legea română privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

Pentru evitarea oricărei neînţelegeri, trebuie să notam: Regim legal obligatoriu de gestiune colectivă.

EUR-Lex Access to European Union law

În cazul în care un tip de utilizare a Operei ar fi supus unui regim legal obligatoriu de gestiune colectivă de ex. În cazul în care un tip de utilizare a Operei ar fi supus unui regim legal facultativ de gestiune colectivă de ex.

Licenţiatorul renunţă la dreptul de a colecta aceste remuneraţii în cazul utilizării necomerciale a Operei; Gestiunea colectivă a drepturilor.

În prezent, Philadelphia Stock Exchange și Chicago de opțiuni de schimb sunt piețele reprezentative de opțiuni valutare din lume.

Licenţiatorul renunţă, acolo unde legea permite, la dreptul de a colecta remuneraţiile independent sau, când Licenţiatorul este un membru al unui organism de gestiune colectivă, prin acesta pentru utilizările necomerciale ale Operei. Licenţiatorul îşi rezervă dreptul de a colecta remuneraţiile independent, sau cand Licenţiatorul este un membru al unui organism de gestiune colectivă prin acesta pentru utilizările comerciale ale Operei.

Drepturile morale rămân nemodificate, în măsura în care sunt recunoscute şi nu pot face obliectul unor renunţări în conformitate cu legea aplicabilă.

Styles[ edit ] The option style, as specified in the contract, determines when, how, and under what circumstances, the option holder may exercise it. It is at the discretion of the owner whether and in some circumstances when to exercise it. European — European-style option contracts may only be exercised at the option's expiration date. Thus they can never be worth more than an American-style option with the same underlying strike price and expiration date.

Cu excepţia cazurilor prevăzute expres în prezenta licenţă sau într-un alt acord scris, sau cerute de legea aplicabilă, Opera este pusă la dispoziţie fără vreo garanţie de orice fel, expresă sau tacită, inclusiv în ceea ce priveşte conţinutul Operei sau exactitatea acesteia. Limitarea răspunderii. Cu excepţia răspunderii cerută de normele imperative ale legii aplicabile şi a reparării prejudiciilor impuse de răspunderea faţă de terţi generată de încălcarea garanţiilor prevăzute la articolul 5, Licenţiatorul nu va fi responsabil faţa de Licenţiat, în temeiul niciunei doctrine juridice, pentru orice prejudicii directe, indirecte, materiale sau morale care decurg din această licenţă sau din utilizarea Titularul opțiunii nu își poate exercita drepturile, chiar dacă Licenţiatorul a fost avertizat asupra posibilităţii producerii unor asemenea prejudicii.

Rezilierea licenţei Această licenţă este reziliată de plin drept, iar drepturile acordate prin intermediul său vor înceta în mod implicit în cazul în care Licenţiatul săvârşeşte orice fel de încălcare a condiţiilor licenţei. Licenţele prin care persoane fizice sau persoane juridice au dobândit de la Licenţiat Adaptări sau Colecţii, în condiţiile acestei licenţe, nu vor fi reziliate, atât timp cât respectivii dobânditori vor respecta condiţiile sub care le-au fost acordate drepturile respective.

Interesantpublicații