Erko trading, Lista de discutii

7 Companies from wholesale of other intermediate products domain

Dicţionar Puteţi să consultaţi o formă actualizată la data Textul acestei forme gratuite, de mai jos, este cel publicat în Monitorul Oficial al României şi nu include modificările ulterioare!

Domeniul de activitate

Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul varianta PDF sau alegeţi un abonament! Achiziţionând un abonament puteți accesa toate formele actualizate la zi, monitoriza acte, crea liste proprii de acte ce pot fi actualizate la nivel de dată calendaristicăaccesa o colecție de spețe, vizualiza textele modificate, imprima, exporta în formate ca DOC sau PDF, accesa normele de aplicare în act, modificările, jurisprudența la nivel de articol şi multe alte funcţionalităţi.

Capitolul 1 Dispoziţii generaleArticolul 1 Erko trading contractante recunosc şi accepta pe deplin ca sunt egale şi libere în negocierea contractului colectiv de muncă în ramura comerţ şi se obliga să respecte în totalitate prevederile acestuia.

erko trading

Articolul 2 1 Contractul colectiv de muncă în ramura comerţ cuprinde drepturile şi obligaţiile patronilor şi ale salariaţilor cu privire la condiţiile generale de muncă. Articolul 4 Prezentul contract se încheie pe o perioadă de trei ani.

Informații document

Articolul 5 1 Orice cerere de modificare a prezentului contract va face obiectul unei negocieri. Articolul 6 Suspendarea şi încetarea contractului au loc potrivit legii. Articolul 7 1 Pentru rezolvarea erko trading ce apar în aplicarea prevederilor prezentului contract, părţile convin sa instituie o comisie paritara.

erko trading

Articolul 8 1 Drepturile salariaţilor prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă nu pot sa reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care au fost stabilite erko trading contractele colective de muncă încheiate la nivel de grupuri de unităţi şi unităţi înaintea încheierii prezentului contract colectiv de muncă. Capitolul 2 Timpul de muncă Erko trading 9 1 Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi sau de 40 de ore pe săptămâna.

Articolul 10 1 Pentru unele activităţi, locuri de muncă şi categorii de personal, prevăzute în contractele colective de muncă de la unităţi, se pot stabili programe de lucru parţiale, corespunzătoare unor fracţiuni de norma, cu o durată a timpului de muncă de 6, 4 sau 2 ore pe zi.

erko trading

Drepturile salariaţilor care lucrează în astfel de situaţii se acordă proporţional cu timpul lucrat. Articolul 11 1 Salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă cu condiţii deosebite beneficiază de reducerea duratei normale a timpului de muncă sub 8 ore pe zi, în condiţiile prevăzute de lege. Articolul 12 1 Orele de începere şi de terminare a programului vor fi stabilite prin regulamentul de ordine interioară.

erko trading

Articolul 13 1 Orele prestate, la solicitarea patronului, peste programul normal de lucru stabilit în unitate sunt ore suplimentare. Articolul 14 Orele suplimentare se compensează cu timp liber corespunzător sau cu bani.

erko trading

Articolul 15 1 Munca prestată în intervalul dintre orele 22 şi 6, cu posibilitatea abaterii cu o ora în plus sau în minus faţă de aceste limite, este lucru în timpul nopţii. Articolul 16 1 Salariata care renunţa la concediul legal pentru îngrijirea copilului în vârsta de până la doi ani poate beneficia de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fără sa îi fie afectate salariul de baza şi vechimea în munca.

Furnizori separatoare metale

Timpul în care au fost încadrate în aceste condiţii se considera, la calculul vechimii în munca, timp lucrat cu o norma întreaga. Capitolul 3 Condiţiile de muncă şi protecţia munciiArticolul 18 1 Părţile se obliga să depună toate eforturile pentru aplicarea riguroasă a erko trading institutionalizat prin legislaţia în vigoare în vederea ameliorării permanente a condiţiilor de erko trading. Articolul 19 1 Organizarea activităţii prin stabilirea unei structuri organizatorice rationale, repartizarea tuturor salariaţilor pe locuri de muncă, cu precizarea atribuţiilor şi raspunderilor lor, precum şi exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de către salariaţi sunt de competenţa exclusiva a celor care angajează.

Normele de muncă se exprima - în funcţie de caracteristicile procesului de producţie sau ale altor activităţi ce se normeaza - sub forma de norme de timp, norme de producţie, norme de personal, sfere de atribuţii sau sub alte forme corespunzătoare specificului fiecărei munci. Articolul 20 1 Activitatea de normare a muncii se referă la toate categoriile de salariaţi, potrivit specificului activităţii fiecăreia, şi se bazează pe tehnicile normarii muncii; aceasta se desfăşoară ca erko trading proces continuu, în permanenta concordanta cu schimbările ce au loc în organizarea şi nivelul de dotare tehnica a muncii.

Încărcat de

Aceasta poate fi cerută atât de patron, cat şi de sindicate. În caz de divergenta în ceea ce priveşte calitatea normelor de muncă se va recurge la o expertiza tehnica ce va fi stabilită de comun acord. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru ambele părţi. Articolul 21 Patronul are obligaţia să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă, iar salariaţii trebuie să realizeze norma de muncă sau, după caz, sarcinile ce decurg din funcţia sau postul deţinut.

Domenii de activitate

Articolul 22 1 Locurile de muncă se clasifica în locuri de muncă cu condiţii normale şi locuri de muncă cu condiţii deosebite, stabilite potrivit reglementărilor legale. Articolul 23 1 Pentru prestarea activităţii în locurile de muncă prevăzute în art. Articolul 24 1 În cazul în care condiţiile de muncă se normalizeaza, salariaţii vor mai beneficia, pentru refacerea capacităţii de muncă, încă doua luni, dacă au beneficiat anterior de acestea, de spor pentru nocivitate şi alimentaţie de protecţie erko trading organismului.

erko trading

Articolul 25 În toate cazurile în care condiţiile de muncă s-au inrautatit, determinând reclasificarea locurilor de muncă, salariaţii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificari începând cu data schimbării condiţiilor de muncă, indiferent erko trading momentul efectuării reclasificarii de către organele competente.

Articolul 26 1 Părţile sunt de acord ca nici o măsura de protecţie a muncii nu este eficienta dacă nu este cunoscută, însuşită şi aplicată în mod constient de salariaţi. Prin erko trading colective de muncă la nivel de unităţi se vor prevedea măsuri specifice, periodicitatea, metodologia, obligaţiile şi răspunderile, precum şi controalele proprii, în conformitate cu reglementările elaborate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi cu normele proprii.

Timpul aferent acestor activităţi, inclusiv orele de instructaj, se erko trading în timpul de muncă şi este salarizat.

Articolul

Interesantpublicații